ALGEMENE VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestem¬ming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, om doorlopend incasso-op¬drachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig met de opdracht van 040FIT. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van 040FIT en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch! Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand.

 

Een opzegging kunt u middels het 040FIT opzegformulier indienen welke u kunt invullen op de club. Mondelinge opzeggingen kunnen wij niet in behandeling nemen. Een opzegging geschiedt per kalendermaand. Als voorbeeld: u zegt uw abonnement op per 22 oktober. Oktober is uw zogeheten opzegmaand, november uw uitsportmaand. Uw abonnement eindigt derhalve 1 december. Zit u nog in uw vaste looptijd van uw abonnement, dan eindigt deze op het eerst volgende mogelijke moment. Deze is gelijk aan de startdatum.

Na opzegging zal 040FIT de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.

U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.

Indien 040FIT twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is de volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening. De overeenkomst kan door 040FIT met onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden worden per eerstvolgende mogelijkheid. De resterende termijn van het contract wordt eveneens in rekening gebracht. Bijkomende wettelijke rente en incassokosten – volgens de Staffel BIK – zijn voor rekening van het lid.

Na inschrijving dient u de 1ste training altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

Het abonnement pauzeren is alleen mogelijk met een bewijs van blessure, het abonnement kan gepauzeerd worden met een maximum van 3 maanden. Een pauzering kan alleen worden aangevraagd via www.040fit.nl/abonnement-pauzeren. Bent u na 3 maanden nog steeds niet in staat om te sporten, dan dient u opnieuw een online aanvraag te doen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Het lidmaatschap wordt met dezelfde pauzeringsperiode verlengd aan het einde van de originele termijn.

040FIT is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van 040FIT. 040FIT kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. 040FIT behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 10% per jaar.

De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van 040FIT gebruikt.

Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent.

Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.040fit.nl

Bij vooruitbetaling van een abonnement zal na de periode het abonnement automatisch omgezet worden naar een maandelijks

incasso.

De kluisjes die u bij ons kunt gebruiken dienen gesloten te worden met een eigen hangslotje. Een hangslotje kunt u zelf meenemen of kopen bij ons aan de balie. Wanneer er na sluitingstijd een hangslotje blijft hangen zijn wij genoodzaakt uit veiligheidsoverwegingen deze open te knippen.

Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden! Uw pas is dus strikt persoonlijk.

Bij alle 040FIT vestigingen is voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen.

Jeugd onder de 15 met een jeugdabonnement kan terecht tijdens bemande uren. Onbemand trainen mag vanaf 15 jaar en een regulier sportabonnement.

 

 

HUISREGELS

Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van 040FIT;

De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;

Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;

Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapspas mee te nemen;

Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 040FIT;

Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;

Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Gebruik kluisjes is volledig op eigen risico;

Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, de hangsloten die blijven hangen worden aan het einde van de dag verwijderd;

Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;

Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;

Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;

Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;

Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij 040FIT worden niet getolereerd en;

Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040FIT zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Het geven van Personal Training door leden en niet-leden is niet toegestaan. Dit kan uitsluitend door personeel van Everybody Fit en/of door Personal Trainers die een samenwerkingscontract hebben met Everybody Fit.

Het nemen en of publiceren van fotoshoots binnen de clubs van de Everybody Fit organisatie door personen of merken is niet toegestaan en zal alle media definitief verwijderd dient te worden.

TRAINEN TIJDENS ONBEMANDE UREN

Mogelijk dat op uw vestiging van 040FIT getraind kan worden buiten bemande uren. Wanneer u tijdens onbemande uren traint adviseren wij u een key cord met alarmmelder te dragen. Wanneer u tijdens onbemande uren een onechte alarmmelding doet door de nooddeur te openen of de alarmknop op de key cord te gebruiken brengen we 135,- euro in rekening voor het opvolgen van de alarmmelding. Het is niet toegestaan tijdens onbemande uren onbevoegden of iemand die geen lid is binnen te laten of toegang tot 040FIT te verschaffen. Wanneer dit wel gebeurt brengt 040FIT 135,- euro in rekening voor het lid en degene die onbevoegd binnen is getreden. Eventuele schade, in welke vorm dan ook, of bij overtreding van deze regel, zal op het lid verhaald worden.